วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

2.บทสอง (ต่อ) ภาค วางแผนก่อนเรียน

กลับมาแล้วจ้า
2.บทสอง (ต่อ) ภาค วางแผนก่อนเรียน

จากตอนที่แล้ว เราได้อธิบายขั้นตอนการเรียบเรียงข้อมูลโครงงานแล้ว
ต่อไป เราจะทำการจัดแผนตารางการเรียนการสอนวิชาโครงงาน
โดยแบ่งข้อมูลโครงงานไว้ดังนี้
1. สัญญาและเงื่อนไขโครงงาน(PO / Contract No.)
2. สำรวจและออกแบบโครงงาน (Survey &Engineering Design)
3. จัดซื้อวัสดุโครงงานและบริการ(Purchasing&Servicing)
4. กำลังคนและแผนวิชาโครงงาน(Man power&Schedule Plan)
5. ประชุมเสนอโครงงานและติดตามผลงาน(Meeting&Work Progress)
6. ตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์โครงงาน(Inspect&Testing NDE)
7. ใบรับประกันอุปกรณ์และเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ตรวจสอบ(Material&Equipment Certificate)
8. เอกสารข้อมูลรายงานและการส่งมอบโครงงาน(Submittal Report)
9. ทำรายงานปิดโครงงานและเบิกเงินสุดท้ายโครงงาน(Final Project Submittal Report)
เมื่อได้เรียบเรียงข้อมูลไว้ตามข้างต้น
เราจะเริ่มจัดการวางแผนก่อนเรียนได้เป็นหมวดหมู่มากขึ้น
เริ่มจากการจัดตารางการเรียนการสอนกัน
1. เมื่อได้รับใบอนุมัติวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้(PO / Contract No.) จำเป็นอย่างยิ่งต้องศึกษา
หัวข้อวิชาและสาระสำคัญ รวมทั้งเอกสารตำราเรียนจะทำความเข้าใจก่อนเริ่มเรียนเป็นลำดับแรก
2. หลังจากนั้นจะจัดการวางแผนการสำรวจโครงงานและออกแบบผังงาน ก่อนดำเนินการ
ในส่วนนี้จะเลือกปฏิบัติสำหรับโครงงานติดตั้งใหม่และซ่อมบำรุงเป็นส่วนที่จะเน้นว่าจะให้ความสำคัญมากน้อยเพียง
แต่สาระสำคัญจะอยู่ในส่วนที่ 3 ซึ่งจะเป็นผลลัพธ์จากการปฏิบัติในข้อนี้
3. ถอดปริมาณวัสดุอุปกรณ์ที่แน่นอนได้แล้ว อย่างประเมินได้ 50% ส่วนที่จะต้องสั่งซื้อทั้งหมดได้ ควรรีบดำเนินการ
และคำนึงถึงระยะเวลาในการจัดส่งว่าครอบคลุมระยะเวลาตามแผนวิชาโครงงานหรือไม่ หากแต่โครงงานนี้อาจารย์ประจำวิชา
จะเตรียมวัสดุอุปกรณ์บางส่วนไว้ให้ จำเป็นต้องตรวจรายการว่าครบถ้วนที่จะต้องใช้งานหรือไม่ หากมีส่วนแก้ไขจะได้ไม่ต้อง
เสียเวลาในการรอวัสดุอุปกรณ์ที่ยังไม่ครบถ้วน (ในส่วนนี้การดำเนินการไม่ควรเกิน 7 วันในการดำเนินการให้เรียบร้อยเพื่อรอสั่งซื้อใน 30 วัน)
4. การจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ใช้งาน ในส่วนนี้จะต้องดำเนินการไปพร้อมกับข้อที่ 3 แล้วนำรายการไปให้ทางStore Workshop จัดเตรียมก่อนปฏิบัติงานอย่างน้อย 3-4 วัน
หากมีเวลาต้องตรวจเช็คอุปกรณ์ก่อนใช้งาน อย่างน้อย 7 วัน หากมีรายการชำรุดเสียหายต้องสั่งซื้อใหม่จะดำเนินการคราวเดียวกับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
5.กำลังคนสามารถแบ่งภาคการดำเนินโครงงานได้ 3 ช่วงดังนี้
5.1 ภาคเตรียมงานและการสำรวจ ในส่วนจะใช้คนระดับ Supervisor/Foreman,QC Technician,Safety
เพื่อทำความเข้าใจโครงงานเบื้องต้นก่อนอีกทั้งจัดเตรียมเอกสารจัดส่ง อาจารย์ก่อนเริ่มเรียน
5.2 ภาคปฎิบัติงานและตรวจสอบโครงงาน ในส่วนนี้ จะมีคนทุกระดับ แล้วแต่ความจำเป็นของโครงงาน
หากแต่มีงบประมาณโครงงานมากน้อยแค่ไหน ส่วนใหญ่โครงงานไม่เกินล้าน จะใช้แค่ วิศวกร/Supervisor และForeman/QC Technician พร้อมคนงานไม่เกิน 20 คน
ในการทำงานเพียงเท่านั้น อาศัยประสบการณ์และความชำนาญในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ดำเนินการให้เสร็จทันเวลาประสิทธิภาพ 70-80% ก็เกินความสามารถแล้ว
เพียงแต่ทางอาจารย์ประจำวิชาจะให้ผ่านได้หรือไม่นั้น ต้องมีรายงานประกอบความคืบหน้าโครงการที่ดูดี ไม่ทำให้อาจารย์คิดว่าเราทำงานด้อยประสิทธิภาพแต่อย่างใด
5.3 ภาคส่งงานและรายงานสรุปโครงงาน ในส่วนนี้กำลังจะลดลงไปตามงานที่เหลืออยู่ หากทำงานภาคที่ 2 ได้ไว ก็จะลดกำลังคน
ไปได้เยอะ และมีส่วนเก็บงานและรายละเอียดน้อยลงไปอีก เอกสารนั้นควรมีการถยอยส่งตรวจงานระหว่างดำเนินการไปควบคู่กัน
เพื่อจะมีเวลาจัดเรียบเรียงรายงานได้เร็วขึ้น หากมารอส่งตรวจงานท้ายสุดก็จะชลอการส่งมอบงานล่าช้าออกไปอีก ปัญหาอยู่ที่ข้อต่อไป
6. เมื่อได้จัดสรรกำลังคนและวางตารางการเรียนการสอนแล้ว จะต้องมีการติดตามและประชุมรายงานต่อไปในส่วนเป็นสิ่งที่
ทำให้โครงงานดูดีหรือแย่ลง ก็อยู่การนำเสนอผลงานว่าผ่านหรือไม่ หากจะให้ผ่านจะต้องมีเหตุผลที่ฟังขึ้นสำหรับการดำเนินการที่บกพร่อง
และจะมีความถี่มากน้อยเพียงใดอยู่ว่าโครงงานดำเนินการดีหรือไม่ มีทั้ง 1สัปดาห์ 2สัปดาห์ หรือ 1เดือนต่อครั้ง จงทำให้ดูดีนั่นแหละ
7. เมื่อทำให้ดูดีแล้ว ก็ต้องมีเอกสารที่น่าเชื่อถือและรายงานอันทำให้โครงงานผ่านวิชาไปได้ เพราะหากผลงานดีแล้ว
ย่อมทำให้การส่งมอบงานได้รวดเร็ว และที่สำคัญการเบิกงบงวดสุดท้ายเพื่อปิดโครงงานนั้นทำได้ไม่ยาก
8. เอกสารประกอบรายงานและการส่งมอบโครงงาน ให้อาจารย์ประจำวิชาตรวจสอบครั้งสุดท้ายว่าผ่านหรือไม่
ก็จะต้องมีผลงานและการนำเสนอรายงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่มีข้อโต้แย้งได้ นั่นทำให้เราผ่านวิชานี้ได้
ส่วนเกรด ก็ขึ้นอยู่ว่า คุณจะไปศิษย์รัก และชังของอาจารย์กันแน่นะ หมั่นเคารพและยำเกรงในอาจารย์
และมีเหตุมีผลต่อสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ทำให้งานนั้นมีความเสียหายเป็นดีที่สุด...

BY ลูกพ่อขุนราม ศิษย์พระจอม